චීනයේ මිලියන 58 ක් සිරකරයි – කොරොනා නිසා හුබෙයි පළාතම වසා දමයි.

මිලියන 58ක් සිටින මුළු හුබෙයි පළාතම වසා දමයි.

අද සිට ක්‍රියාත්මක වන නව නීති අනුව සියළුම ව්‍යාපාර වසා දමන අතර පළාතේ ජීවත් වන අයට තමන්ගේ ගමින් හෝ residential community එකෙන් එළියට යෑම තහනම්.

පොලිස් සහ අත්‍යවශ්‍ය සේවා වාහන හැර කිසිම වාහනයක් ධාවනය තහනම්. ඇරල තියන්න අවසර තියෙන වෙළඳ බඩු ගන්න පුළුවන් supermarket ඇතුලට එකතු වෙන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය සීමා කරලා තියෙනවා.

“වෛරසය පාලනය සම්බන්ධයෙන් වඩා දරුණුම කාල සීමාවට අපි ඇවිල්ල තියෙනවා” කියල පළාත් රජය කියනවා. “මේ එක්කම මහජනයා එකතුවෙන සියලු කටයුතු තහනම් කරනවා.”

ෆාමසි එකකට ගිහින් බෙහෙත් ගනිද්දී සත්‍ය නම, දුරකථන අංකය, ID card අංකය සහ නිවැරදි ලිපිනය දෙන එක චීනයේ සියළු පළාත් වලට තියෙන අලුත් නීතියක්.

(under the courtesy of Letters from China – චීනයේ සිට ලියමි facebook)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*