රාජ්‍ය සේවකයන්ට දේශපාලකයන්ගෙන් නැවතත් බාධා – මොහාන් ප්‍රියදර්ශන සිල්වා ගෙන් විදුහල්පතිට තර්ජන

ඊයේ (17) බද්දේගම ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන කමිටු රැස්වීම අතරතුර අධ්‍යාපන විෂය සම්බන්ද කාරණාව සාකච්චාවට ගැනීමේදී ප්‍රදේශයේ දේශපාලන අධිකාරිය හා රජයේ නිලධාරීන් අතර උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇතිවුණා. ඒ ගාල්ල වදුරබ විද්‍යාලය අසල වාසය කරන දරුවෙකු එම පාසලට ඇතුලත් නොකර ගැනීම සම්බන්දයෙන් .

එහිදී වදුරබ මහා විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමා ප්‍රකාශ කලේ තමා අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිතුත්කල චක්‍ර ලේඛන වලට පරිබාහිරව කිසිදු ළමයෙකු පාසලට ඇතුලත් කොට නොමැති බවත් චක්‍ර ලේඛන වලට පිටින් තමාට වැඩ කිරීමට නොහැකි බවත්ය .

එහිදී වදුරබ මහා විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමා ප්‍රකාශ කලේ තමා අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිතුත්කල චක්‍ර ලේඛන වලට පරිබාහිරව කිසිදු ළමයෙකු පාසලට ඇතුලත් කොට නොමැති බවත් චක්‍ර ලේඛන වලට පිටින් තමාට වැඩ කිරීමට නොහැකි බවත්ය .

එහිදී වදුරබ මහා විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමා ප්‍රකාශ කලේ තමා අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිතුත්කල චක්‍ර ලේඛන වලට පරිබාහිරව කිසිදු ළමයෙකු පාසලට ඇතුලත් කොට නොමැති බවත් චක්‍ර ලේඛන වලට පිටින් තමාට වැඩ කිරීමට නොහැකි බවත්ය .

(under the courtesy of ceylonbritannia.com news web)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*